• Nog geen Sherpa account? Registreer je nu
  • Aanmelden

Wat
Waar
Wanneer
OfBekijk alle Sherpa.be tickets

Algemene Voorwaarden B2B

ALGEMENE VOORWAARDEN B2B (Organisatoren/Promotoren/Zalen/Voorverkooppunten)

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED
1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contracten en/of Overeenkomsten die worden afgesloten tussen enerzijds SHERPA.BE - Ticketmaster Belgium (BTW BE 0459.784.453 – Buro&Design Center - Esplanade 1 B33- 1020 Brussel) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, hierna de Medecontractant genoemd.

2. De Medecontractant verklaart vooraf kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden deze te hebben aanvaard bij het tekenen van het contract en/of Overeenkomst tussen de partijen. De toepassing van deze algemene voorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor SHERPA.BE.
3. De algemene voorwaarden van de Medecontractant zullen niet van toepassing zijn indien ze afwijken van of strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SHERPA.BE.
4. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website(s) van SHERPA.BE en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

ARTIKEL 2: DEFINITIES
1. Medecontractant:
Wordt als Medecontractant beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die beroep doet op de Diensten en/of Producten van SHERPA.BE. De Medecontractant kan de organisator, “Zaal” of de promotor van een evenement zijn, evenals een verkooppunt dat is verbonden aan SHERPA.BE.
2. Overeenkomst:
De Overeenkomst is het contract of de overeenkomst die is afgesloten tussen SHERPA.BE en de Medecontractant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.
3. Klanten:
De Klant is de koper van  titel die recht geeft op een dienstverlening voor één of meerdere Evenementen.
4. Domicilie:
Wordt beschouwd als domicilie, de hoofdverblijfplaats in België van de natuurlijke of rechtspersoon is ingeschreven voor of geniet van de Diensten en/of Producten van SHERPA.BE.
5. Evenement (”Event”):
Het evenement is één of meerdere uitvoeringen van een voorstelling die wordt opgevoerd en/of georganiseerd door een Organisator/Promotor/”Zaal” op een bepaalde plaats.
6. Diensten en/of Producten SHERPA.BE:
De diensten en/of Producten van SHERPA.BE kunnen omvatten:
o    De ontwikkeling en/of opvolging van softwareprogramma's voor het beheren van de tickets, de zaal, de inschrijvingen, de toegang en badging van de bezoekers van evenementen;
o    De ontwikkeling en/of het rechtstreeks of onrechtstreeks beheer van een netwerk voor de verkoop van tickets en van verwante producten of diensten op het gebied van recreatie;
o    Het beheer van een callcenter, van onafhankelijke verkooppunten, van websites, van mobiele toepassingen, enz...
o    Het volledig of gedeeltelijk beheer, voor rekening van derden, van het commercialiseren van de tickets voor evenementen Business to Consumer (B2C) en/of Business to Business (B2B);
o    De terbeschikkingstelling van een marketingplatform ter ondersteuning van het commercialiseren van de tickets voor de evenementen;
o    Het beheer van de Databank van de klanten;
7. “ Ticket price”:
De “Ticket Price” is de prijs per titel die recht geeft op een dienstverlening (incl. BTW) dat de organisator/promotor/”Zaal” wil ontvangen van de Klant.
8. Zaal:
Venue of Zaal is de plaats waar één of meerdere evenementen kunnen doorgaan.

9. Booking Fee
De Kost die de Klant betaalt per titel die recht geeft op een dienstverlening ter vergoeding van de verschillende dienstverleners betrokken bij de reservatie: SHERPA.BE (Sherpa Fee), de Zaal (Room Fee), de Organisator (Organisation Fee), Internet abonnees (Web Affiliate Fee) en Verkooppunten (P.O.S. Fee)

ARTIKEL 3 : TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN
1. De geldigheidstermijn van de offertes van SHERPA.BE is één maand. De prijzen die in de offerte worden vermeld omvatten slechts de uitvoering van de Diensten en Producten die daarin duidelijk worden omschreven, met uitsluiting van iedere andere dienstverlening.
Alle prijzen worden in euro opgegeven en zijn exclusief BTW. Elke verhoging van de BTW of invoering van een nieuwe taks die kan plaatsvinden vanaf het ogenblik van de bestelling tot aan de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, zal ten laste komen van de Medecontractant.
2. De Medecontractant verklaart een definitief en onherroepelijk contract te hebben afgesloten op het ogenblik dat SHERPA.BE de door de Medecontractant ondertekende Overeenkomst ontvangt.
De Overeenkomst is eveneens definitief en onherroepelijk van zodra de Medecontractant een tekoopstelling heeft ondertekend of deze laatste wordt ontvangen per fax, post of e-mail.
3. De Overeenkomst wordt in principe afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij in de Overeenkomst een bepaalde duur of de uitvoering van een welbepaald evenement uitdrukkelijk wordt vermeld.
In geval van een Overeenkomst van onbepaalde duur, kan elk van de partijen het contract beëindigen overeenkomstig het artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
4. Elke persoon die een bestelling plaatst voor rekening van de Medecontractant of die een factuur opmaakt voor de Medecontractant, maakt zich sterk voor de Medecontractant, overeenkomstig het artikel 1120 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Hij zal steeds persoonlijk aansprakelijk blijven voor de betaling in het geval dat de Medecontractant de betaling niet tijdig uitvoert.

ARTIKEL 4 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE MEDECONTRACTANT
1. De Medecontractant verbindt zich ertoe alle nuttige inlichtingen te verstrekken aan SHERPA.BE. De Medecontractant is als enige aansprakelijk voor de juistheid van de inlichtingen die hij verstrekt.
2. SHERPA.BE is in geen geval aansprakelijk voor alle inlichtingen die bewust of onbewust door de Medecontractant worden gegeven, noch voor de schade die daaruit kan voortvloeien.
3. De Medecontractant zal aan SHERPA.BE alle kosten van de berokkende schade ten gevolge van de onjuiste inlichtingen die de Medecontractant heeft verschaft, terugbetalen.
4. De Medecontractant geeft toestemming aan SHERPA.BE om de toegang tot de interface en/of website van SHERPA.BE automatisch te deactiveren van zodra SHERPA.BE kennis neemt van de niet-naleving van de regels van goed gedrag die zijn opgenomen in het artikel 7, alsook van de niet-naleving van de regels over deze algemene voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 10      
5. De Medecontractant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en van het gebruik van de geïntegreerde Producten binnen de toepassingen SHERPA.BE (zoals bijvoorbeeld en niet uitsluitend Facebook, Google Mail, Skype, ...) bij het tekenen van het contract. SHERPA.BE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming in de naleving van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5: TICKETBEHEER - TITELS DIE RECHT GEVEN OP EEN DIENSTVERLENING
1. Specifieke Inlichtingen - In geval van verkoop van titels die recht geven op een dienstverlening, rust de plicht op de organisator/promotor/”Zaal” om tijdig alle nodige inlichtingen aan SHERPA.BE door te geven om de titels die recht geeft op een dienstverlening voor het Evenement te kunnen lanceren, en dit ten laatste 10 werkdagen vóór de lancering van de verkoop. Deze briefing zal alle nodige inlichtingen omvatten (zoals de mediaplanning, de datum, het tijdstip, de plaats, de naam van het Evenement, de prijzen van de titels die recht geven op een dienstverlening, het zaalplan, de beelden, het materiaal bestemd voor de pers, de kortingen, enz...).
Deze inlichtingen worden schriftelijk doorgegeven aan de projectverantwoordelijke van SHERPA.BE die op haar beurt verantwoordelijk is voor de verspreiding van deze inlichtingen binnen de verschillende commerciële diensten en filialen van SHERPA.BE.
In het geval dat deze inlichtingen niet tijdig worden ontvangen, zal SHERPA.BE er niet toe gehouden worden om de kwaliteit van de diensten te moeten garanderen ten opzichte de organisator/promotor/”Zaal”.
2. Kaartprijzen en kortingen - De titels die recht geven op een dienstverlening worden te koop gesteld aan de prijzen die door de organisator/promotor/”Zaal” worden bepaald.
De organisator/promotor/”Zaal” verbinden zich ertoe dat de “booking fee” in de prijs van de titels die recht geven op een dienstverlening inbegrepen zitten, in het kader van de uitvoering van de verkoop door SHERPA.BE en haar partners.
De organisator/promotor/”Zaal” zal zich onthouden van de verkoop van diezelfde titels die recht geven op een dienstverlening aan een lagere prijs dan die van SHERPA.BE, via andere rechtstreekse of onrechtstreekse verkoopkanalen.
Wanneer de organisator/promotor/”Zaal” tijdelijke of permanente kortingen voorziet, zal hij SHERPA.BE onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen ervan, opdat SHERPA.BE haar Klanten onmiddellijk kan laten genieten van het voordeel.
3. Titels die recht geven op een dienstverlening - De organisator/promotor/”Zaal” heeft de voorgedrukte titels die recht geven op een dienstverlening als officieel toegangsbewijs goedgekeurd en verklaart dat ze nodige garantievereisten bieden. SHERPA.BE is verantwoordelijk voor de personalisatie van deze standaardkaarten op basis van de inlichtingen die zijn overgebracht door de organisator/promotor/”Zaal”.
Vóór de lancering van de verkoop, zal de organisator/promotor/”Zaal” telkens zijn goedkeuring geven voor de opmaak van de titels die recht geven op een dienstverlening voor een Evenement en zal de proefafdruk ervan ondertekenen.
SHERPA.BE zal anderzijds ook verantwoordelijk zijn voor het drukken van de titels die recht geven op een dienstverlening op basis van de inlichtingen over de opmaak die verkregen zijn van de Organisator.
Wanneer, 5 dagen na de lancering van een verkoop, de organisator/promotor/”Salle” de door SHERPA.BE voorgestelde opmaak nog niet heeft goedgekeurd, behoudt SHERPA.BE zich het recht voor om de titels die recht geven op een dienstverlening te versturen volgens de opmaak van de titels die recht geven op een dienstverlening die is voorgesteld door SHERPA.BE, en dit in afwachting van het definitieve goedkeuring van de organisator/promotor/”Zaal”.
4. Verzending - De organisator/promotor/”Zaal” en SHERPA.BE bepalen per Evenement de mogelijkheden tot verzending van de titels die recht geven op een dienstverlening waarvan de kosten door de Klanten zullen worden gedragen.
In geval van tussenkomst van een koerierdienst, omvat het gevraagde bedrag een verzekering ten voordele van de Klant, mocht de koerier de titels die recht geven op een dienstverlening kwijtraken.
In geval van verlies tijdens een aangetekende verzending, komen de organisator/promotor/”Zaal” en SHERPA.BE overeen dat SHERPA.BE het geheel van de klachten overmaakt aan de organisator/promotor/”Zaal” die zal oordelen over het nodige gevolg dat eraan wordt gegeven, en die SHERPA.BE ervan zal ontlasten voor zover ze het bewijs van de aangetekende verzending heeft voorgelegd.
Tot op 5 werkdagen vóór het Evenement, verbindt SHERPA.BE zich ertoe de titels die recht geven op een dienstverlening te versturen naar de Klant. De titels die recht geven op een dienstverlening die na afloop van deze termijn worden gekocht en betaald, worden niet meer verstuurd maar klaargelegd aan de kassa op de dag van het Evenement of verstuurd met behulp van een E-ticket.

SHERPA.BE zal de titels die recht geven op een dienstverlening (de e-Tickets inbegrepen) enkel versturen nadat het totaalbedrag van de bestelling is gestort op haar bankrekening.

5. Toelatingen en vergunningen - De organisator/promotor/”Zaal” bevestigt dat hij beschikt over alle toelatingen en licenties en over alle vergunningen enz..., alsook over de hoedanigheid om alle contracten af te sluiten die nodig zijn voor de organisatie of voor de (co)productie van het Evenement, en dat hij ze aan SHERPA.BE kan tonen indien nodig.
SHERPA.BE zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:
    Elke foutieve mededeling over het Evenement die de organisator/promotor/”Zaal” heeft gericht tot de media.  Betreffende de programmatie van het Evenement de verkoop van dit laatste, het gebruikte netwerk, de gebruikte betaalmiddelen door alle tijdelijke Verkooppunten.
    Alle beslissingen die de organisator/promotor/”Zaal” neemt zonder de voorafgaande goedkeuring van de directie van SHERPA.BE en die min of meer impact hebben op het netwerk van SHERPA.BE (met inbegrip van de tijdelijke verkooppunten) op het vlak de werking of de communicatie. Zonder afbreuk te doe aan het recht op schadevergoedingen, verbindt de organisator/promotor/”Zaal” zich ertoe zijn verantwoordelijkheden op zich te nemen ten opzichte van de Klanten en de media.

6. Terugbetalingsvermogen - De partijen komen overeen dat enkel de Organisator/Promotor/”Zaal” gerechtigd is om te beslissen over de terugbetaling van de gedrukte en betaalde titels die recht geven op een dienstverlening. Het Verkooppunt kan geen enkele terugbetaling uitvoeren.

7. Voorraadbeheer van de titels die recht geven op een dienstverlening - SHERPA.BE heeft een standaard titel die recht geeft op een dienstverlening opgemaakt die voldoet aan de veiligheidsnormen van de organisatoren/promotoren/”Zaal” en die zal worden gepersonaliseerd tijdens het drukken van de titel die recht geeft op een dienstverlening . SHERPA.BE levert de titel die recht geeft op een dienstverlening aan de Verkooppunten. Deze laatste moet op elk ogenblik in staat zijn om de voorraad te verantwoorden.

Om elke voorraadbreuk te voorkomen, zal het Verkooppunt minstens 10 dagen op voorhand SHERPA.BE verwittigen om een nieuwe levering van blanco titels die recht geven op een dienstverlening te verkrijgen.

SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om enkel E-tickets ter beschikking te stellen van de Verkooppunten.

8. Geslaagde afdruk - Van elke geslaagde afdruk behoudt het Verkooppunt de afscheurstrook waarop de persoonlijke gegevens van de Klant en het uniek bestellingsnummer vermeld staan, alsook de andere technische gegevens (afdruksessie...). Deze stroken worden bijgehouden door het Verkooppunt voor een periode van één jaar.

9. Foutieve afdrukken - Wanneer de afdruk van de titels die recht geven op een dienstverlening mislukt (slecht papier, probleem met de printer...), zal het Verkooppunt een nieuwe bestelling plaatsen en brengt Sherpa op de hoogte van het probleem. Nadat een controle wordt uitgevoerd, zal het desbetreffende tekort van het Verkooppunt worden aangepast. Het Verkooppunt is verplicht de volgende documenten bij te houden:
-    de foutieve afdrukken
-    de afscheurstroken
-    de titels die recht geven op een dienstverlening waarop “proefexemplaar” vermeld staat
-    de geannuleerde titels die recht geven op een dienstverlening
-    de omgeruilde titels die recht geven op een dienstverlening

Op basis van de gebruikersnaam (”login”), houdt SHERPA.BE alle afdrukpogingen bij, alsook het aantal titels die recht geven op een dienstverlening dat overeenkomt met deze afdrukpogingen. SHERPA.BE kan op elk ogenblik deze niet geslaagde afdrukken opvragen in het kader van een controle of op aanvraag van de organisatoren/promotoren/”Zaal”.


10. Fraude - In het geval dat SHERPA.BE een vorm van fraude vaststelt, zal het Verkooppunt volledig aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van SHERPA.BE en van de betrokken Organisator/Promotor/”Zaal”.

SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om aan het Verkooppunt een schadevergoeding te factureren die overeenstemt met het bedrag van de frauduleuze bestelling.

11. Fysieke voorraad - Op vraag van SHERPA.BE en op een met de verkooppunten overeengekomen datum, zal SHERPA.BE de inventaris opmaken van het aantal titels die recht geven op een dienstverlening van de fysieke voorraad. Deze voorraad zal moet overeenstemmen met het aantal geleverde titels die recht geven op een dienstverlening verminderd met het aantal verkochte titels die recht geven op een dienstverlening tijdens deze periode, verminderd met het aantal resterende titels die recht geven op een dienstverlening, verminderd met het aantal titels die recht geven op een dienstverlening die in de volgende categorieën zijn opgenomen:
-    de foutieve afdrukken
-    de afscheurstroken
-    de titels die recht geven op een dienstverlening waarop “proefexemplaar” vermeld staat
-    de geannuleerde titels die recht geven op een dienstverlening
-    de omgeruilde titels die recht geven op een dienstverlening (indien van toepassing)

In het geval dat er een verschil in aantal optreedt, behoudt SHERPA.BE zich het recht om het Verkooppunt een schadevergoeding aan te rekenen die overeenkomt met de gemiddelde Ticket Price voor het geheel van de evenementen die zijn verkocht door het Verkooppunt voor de desbetreffende periode, voor elke titels die recht geven op een dienstverlening die ontbreekt.

ARTIKEL 6 : RECHTEN EN PLICHTEN VAN SHERPA.BE
1. SHERPA.BE verbindt zich ertoe om alles te bewerkstelligen om aan haar Medecontractanten Diensten van hoge kwaliteit te kunnen bieden.  SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om de aan de Medecontractant geleverde Diensten uit te breiden of te beperken. Ze zal de Medecontractant hierover op de hoogte brengen per elektronische post.
2. SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om de geldende tarieven te wijzigen. Ze zal de Medecontractant hierover op de hoogte brengen per elektronische post. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
In het geval dat de tariefverhoging meer dan 25% bedraagt, kan de Medecontractant de toepassing van het nieuwe tarief weigeren door zijn contract te verbreken binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag dat de mail ter kennisgeving wordt verstuurd, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.
3. SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Ze zal de Medecontract ervan op de hoogte brengen via de website www.SHERPA.BE.
4. SHERPA.BE is gerechtigd om de bestelde Diensten te laten uitvoeren door een medewerker of onderleverancier naar eigen keuze, onder haar verantwoordelijkheid volgens het gemeen recht.
5. SHERPA.BE behoudt zich het recht toe te weigeren om de bestelling na te komen van een Medecontractant die zijn vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft afgehandeld of die betrokken is bij een lopend betalings- of uitvoeringsgeschil.
6. De eventuele sommen die SHERPA.BE verschuldigd is aan de organisatoren/promotoren/”Zaal” in het kader van een Evenement, worden na de uitvoering van het desbetreffende Evenement betaald.  SHERPA.BE behoudt zich het recht toe om al dan niet voorschotten te storten voor de Organisatoren/promotoren/”Zaal” in het kader van een Evenement. SHERPA.BE is gerechtigd om een afschrift te eisen van het contract van de verzekering die de eventuele annuleringen van de evenementen dekt, alsook om een betalingsbewijs van de premie te eisen.

ARTIKEL 7 : REGELS VAN GOED GEDRAG
1. De Medecontractant zal gebruik maken van de Diensten en Producten van SHERPA.BE, haar website en interface noch op een onrechtmatige manier, met andere woorden, op een manier die kan leiden tot de schending van de persoonlijke levenssfeer, noch voor illegale doeleinden in strijd met de goede zeden of de openbare orde.
2. De Medecontractant verbindt zich ertoe de Diensten die door SHERPA.BE worden geleverd, niet te gebruiken voor hierna vermelde doeleinden, zonder dat deze lijst als uitputtend kan worden beschouwd:
•    gebruik van SHERPA.BE in strijd met de Nationale en Internationale Wetgevingen;
•    aanmaak van een valse identiteit of poging tot bedrog van anderen door het gebruiken van een valse identiteit;
•    gebruik van voorzieningen die door SHERPA.BE zijn geleverd voor illegaal gebruik door het publiceren van een inhoud die obsceen, onrechtmatig, bedrieglijk, vulgair is of die in strijd is met de openbare orde;
•    gebruik van de Diensten van SHERPA.BE om de intellectuele eigendomsrechten te schenden, of de andere rechten van derden, met inbegrip van de aangegeven merken en copyright;
•    gebruik van de Diensten van SHERPA.BE om lasterlijke of negatieve informatie te verspreiden ten opzichte van SHERPA.BE en haar partnerbedrijven, alsook ten opzichte van ieder ander persoon of bedrijf;
•    verzending van materiaal dat virussen, “Trojanhorses”, “worms”, “time bombs” of ieder ander programma bevat dat de elektronische systemen van de ontvanger van de inhoud beschadigt;
•    poging tot toegang, zonder toelating, tot de dienst SHERPA.BE, tot andere voorzieningen van Medecontractant van SHERPA.BE, tot systemen en netwerken die zijn verbonden met SHERPA.BE door het kraken van het paswoord of op welke manier ook;
•    gebruik van de Diensten van SHERPA.BE voor doeleinden die in strijd zijn met de burgerlijke en strafrechtelijke wetgeving of met de openbare orde;
3. De Medecontractant verbindt zich ertoe de Producten en Diensten van SHERPA.BE als “goede huisvader” te gebruiken.

ARTIKEL 8 : GARANTIE
OP HET MATERIAAL - Omwille van de hoedanigheid als tussenpersoon van SHERPA.BE, is de garantie met betrekking tot de door hen geleverde producten, beperkt tot deze die wordt toegekend door de fabrikant van de geleverde producten. In het kader van deze garantie, is de aansprakelijkheid van SHERPA.BE in elk geval beperkt tot het bedrag dat aan SHERPA.BE wordt gegarandeerd door de leverancier. Wat deze garantie betreft, dient de Medecontractant zich rechtstreeks te wenden tot de fabrikant of de importeur van het desbetreffende goed.

OP DE SOFTWARE - Het kan gebeuren dat SHERPA.BE software-producten op maat ontwikkelt. Wanneer deze laatste zijn ontwikkeld door SHERPA.BE tegen betaling van een forfaitaire prijs, zal SHERPA.BE “het debuggen” gratis als dienst verlenen tijdens de toewijzingsperiode  (3 maanden vanaf de installatie van de software), behalve in geval van een bedieningsfout door de Medecontractant. De betaling van de verplaatsingskosten en -duur wordt echter door de Medecontractant gedragen.

Wanneer deze laatste in regie zijn ontwikkeld, worden alle geleverde Diensten tijdens de toewijzingsperiode (alsook “het debuggen”) gefactureerd aan het regietarief dat op dat ogenblik van toepassing is. Het debuggen zijnde de herstelling van problemen met de correcte werking van het systeem, rekening houdend met een nauwkeurige omschrijving van de functionele toepassingen.
Wat de niet door SHERPA.BE ontwikkelde software/databank betreft, zal de garantie worden toegekend door de ontwikkelaar van de software of de hoofdleverancier.

OP DE DIENSTEN - SHERPA.BE zal in de toekomst inspanningen leveren om gunstig te beantwoorden aan de vragen naar Dienstverlening. De beschikbaarheid van deze aanvullende Diensten wordt gegarandeerd voor zover dit uitdrukkelijk is bepaald in een door beide partijen getekende Overeenkomst, en dit, voor de duur en voor de Diensten die er duidelijk in vermeld worden.

ARTIKEL 9 : BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1. SHERPA.BE zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de handelingen van de Medecontractant die in strijd zijn met de regels van goed gedrag zoals beschreven in het artikel 7 en voor de handelingen in strijd met de algemene voorwaarden van de geïntegreerde Producten binnen de toepassingen SHERPA.BE (zoals bijvoorbeeld en niet uitsluitend Facebook, Google Mail, Skype, ...).
2. Wanneer SHERPA.BE sterke vermoedens heeft dat de Medecontractant de regels van goed gedrag schendt (cfr. Artikel 7), zal SHERPA.BE hem gelasten via mail, per post of via sms, alle praktijken te stoppen die leiden tot de schending van de regels van goed gedrag van dit contract (cfr. Artikel 7). Indien de Medecontractant deze praktijken niet stopzet binnen de 24 uren, behoudt SHERPA.BE zicht het recht toe om alle bestelde Diensten te deactiveren. In deze veronderstelling, kan de Medecontractant geen terugbetaling van het contract opeisen, noch eender welke vergoeding.
3. SHERPA.BE is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de elektronische berichten of andere die zijn verzonden door de Medecontractant door middel van haar Diensten (website, interface, ...). De aansprakelijkheid voor de inhoud van de berichten rust op de Medecontractant.
4. SHERPA.BE zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de handelingen van de Medecontractant die de naleving van de intellectuele rechten in het algemeen (niet uitsluitend, het merkenrecht, de auteursrechten, tekeningen en modellen, ...) of van de algemene voorwaarden van de geïntegreerde Producten binnen de toepassingen SHERPA.BE (zoals bijvoorbeeld en niet uitsluitend Facebook, Google Mail, Skype, ...) verhinderen.
5. SHERPA.BE en/of haar leveranciers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade, incidenten, de als sanctie opgelegde schadevergoedingen, de bijkomende, bijzondere, indirecte schade, noch voor alle andere schade van welke aard ook, met name voor de schade ten gevolge van gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving voortvloeiende uit of naar aanleiding van het gebruik of de werking van haar Diensten, van de opgelopen vertraging door het gebruik van haar Diensten of door de onmogelijkheid tot het gebruik ervan, van de levering of van de uitgebleven levering van Diensten, of voor de schade die te maken heeft met elk gegeven, software, Product, Dienst en verwant grafisch aspect, verkregen door middel van haar Diensten of ten gevolge van het gebruik ervan, of deze aansprakelijkheid al dan niet contractueel is vastgelegd.
6. De gegevens, Producten en Diensten die terug te vinden zijn op de site www.SHERPA.be en de interface van SHERPA.BE kunnen kleine technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze gegevens worden regelmatig gewijzigd.
SHERPA.BE en/of haar leveranciers kunnen ertoe gebracht worden om verbeteringen en/of wijzigingen op de website aan te brengen. SHERPA.BE en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking, onderbreking of zelfs voor fouten in de elektronische publicatie en de andere Diensten.
7. De Medecontractant is ertoe gehouden om SHERPA.BE te beschermen tegen elke handeling die afkomstig is van een derde en die betrekking heeft op het gebruik van de door SHERPA.BE geleverde Diensten. Deze garantie impliceert onder meer dat de Medecontractant SHERPA.BE zal bijstaan in haar verdediging en elke door SHERPA.BE geleden schade voortvloeiende uit een dergelijke klacht volledig zal vergoeden (met name de gerechtskosten, eventuele vergoedingen, enz.).
8. De partijen gaan uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de aansprakelijkheid van SHERPA.BE in geen geval meer zal omvatten dan de aan SHERPA.BE betaalde commissie door de Medecontractant voor de producten en/of Diensten die het onderwerp van de vergoedingsaanvraag zijn.

ARTIKEL 10 : BETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN
1. Alle facturen moeten op de vervaldag zijn betaald. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Voor het overige, zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de onbetaalde hoofdsom en die minimum 100,00 € bedraagt, verschuldigd zijn. De Medecontractant aanvaardt voor het overige uitdrukkelijk de vergoedingsplicht overeenkomstig het artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit voor de terugbetaling van de gerechtskosten die SHERPA.BE zou moeten maken, “onder meer de kosten van de gerechtsdeurwaarder, van advocaatskosten en erelonen, ...”.
2. Bovendien, bij niet-betaling van de factuur van SHERPA.BE, en na schriftelijke aanmaning tot betaling binnen de bovengenoemde termijn, kunnen het/de Product(en)/Dienst(en) worden gedeactiveerd door SHERPA.BE en bijgevolg onbeschikbaar worden gesteld. De Medecontractant heeft, mits de betaling van de onbetaalde facturen en de nalatigheidsinteresten uit te voeren, de mogelijkheid om de reactivering van de Dienst(en) van SHERPA.BE aan te vragen.
3. De administratiekosten, technische kosten of andere kosten met betrekking tot een betalingsachterstand en/of de deactivering van het Product of Dienst zijn volledig ten laste van de Medecontractant.
4. Elke klacht betreffende een factuur zal ten laatste acht kalenderdagen na ontvangst moeten worden overgemaakt via e-mail die naar het adres SHERPA.BE - Ticketmaster Belgium, Buro&Design Center - Esplanade 1 B33- 1020 Brussell moet worden verstuurd en die dezelfde dag moet worden bevestigd per brief naar de maatschappelijke zetel van SHERPA.BE. In geval van niet-naleving van de vorm- en termijnvoorwaarden zal de Medecontractant deze factuur niet meer kunnen betwisten.
5. Naast de oorzaken van schorsing die zijn opgenomen in de artikelen 2244 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek, zal de verjaring van de schuldvordering voortvloeiende uit het contract/Overeenkomst tussen partijen en opgenomen in de facturatie van SHERPA.BE, eveneens worden geschorst door elke ingebrekestelling die per aangetekend schrijven wordt verstuurd naar de geadresseerde van de factuur of naar zijn vertegenwoordiger. De schuldvordering zal worden geschorst vanaf de dag dat het aangetekend schrijven wordt afgegeven bij de post.
6. De partijen aanvaarden uitdrukkelijk, overeenkomstig het artikel 1289 van het Burgerlijk Wetboek, de wederzijdse schuldvorderingen indien nodig te compenseren ten belope van het laagste bedrag.
7. SHERPA.BE behoudt zich het recht toe de facturen aan een factoringbedrijf te bezorgen, hetgeen de Medecontractant aanvaardt.

ARTIKEL 11 : VERBREKING VAN HET CONTRACT
1. De Medecontractant kan de Overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen door middel een schriftelijke kennisgeving die per aangetekend schrijven moeten worden verstuurd naar het adres SHERPA.BE - Ticketmaster Belgium, Buro&Design Center - Esplanade 1 B33- 1020 Brussel mits de naleving van een vooropzeg van 6 maanden en van de minimumduur van de Overeenkomst van één jaar. 

2. SHERPA.BE kan de Overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving die per aangetekend schrijven moet worden verstuurd naar de Medecontractant, mits de naleving van een vooropzeg van 2 maanden.
3. Indien de Medecontractant deze algemene voorwaarden en/of de bepalingen van de Overeenkomst niet naleeft, kan de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving die per aangetekend schrijven moet worden verstuurd naar de Medecontractant.
4. Het contract zal automatisch als verbroken worden beschouwd in geval van overlijden van de Medecontractant, of bij de aanvang van een insolvabiliteitsprocedure (gerechtelijke reorganisatie, faillissement) of de ontbinding van de Medecontractant/rechtspersoon.

ARTIKEL 12 : ANNULERINGEN, VERPLAATSING
1. De organisator/promotor/”Zaal” is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de plaatsen die zouden worden verkocht via SHERPA.BE. Wanneer de organisator/promotor/”Zaal” niet in staat is om aan SHERPA.BE de titels die recht geven op een dienstverlening te verschaffen die SHERPA.BE heeft verkocht aan haar Klanten, dan draagt de organisator/promotor/”Zaal” de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van de Klanten en van alle andere derden.
De organisator/promotor/”Zaal” zal eveneens verantwoordelijk zijn voor de vergoeding ten aanzien van SHERPA.BE van het geheel van fees en kosten die verbonden zijn aan de zogenaamde Verkopen.
2. In geval van verplaatsing of annulering van één of meerdere uitvoeringen van het Evenement, zal de organisator/promotor/”Zaal” worden belast met het nemen van de nodige stappen om de Klanten te vergoeden die hun titels die recht geven op een dienstverlening via SHERPA.BE hebben gekocht, alsook met het regelen van de communicatie met de Klanten om hun titels die recht geven op een dienstverlening te kunnen terugbetalen.
Alle mogelijke klachten van de Klanten betreffende deze verplaatsing of annulering zal door SHERPA.BE worden doorgegeven aan de organisator/promotor/”Zaal” die ze zal behandelen. Voor de terugbetaling van welke nadelen ook ten gevolge van de bovengenoemde verplaatsing of annulering, zal de Klant zich enkel tot de organisator/promotor/”Zaal” dienen te richten. De organisator/promotor/”Zaal” verzekert aan SHERPA.BE borg te staan voor alle mogelijke nadelen als gevolg van dergelijke klachten van de Klanten die zich daaromtrent richten tot SHERPA.BE.
3. Als SHERPA.BE in naam van de organisator/promotor/”Zaal” de uitvoering van de taken op zich neemt (ter informatie en niet uitsluitend: telefonisch contact, druk en verzending van nieuwe titels die recht geven op een dienstverlening, terugbetaling...), zal SHERPA.BE voor deze werkzaamheden vooraf een budget ter goedkeuring voorleggen aan de Medecontractant.
In geval van terugbetaling en wie de dienstverlener ook is, verbindt de organisator/promotor/”Zaal” zich ertoe het bedrag van de “Order Total” aan de Klant terug te betalen.
4. De organisator/promotor/”Zaal” verzekert aan SHERPA.BE borg te staan voor alle handelingen van de Klanten of van andere derden naar aanleiding van de annulering of van de verplaatsing van het Evenement.
SHERPA.BE zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de annulering van het Evenement ten gevolge van een probleem met de productie, van welke aard ook, noch voor de annulering van het Evenement ten gevolge van slechte weersomstandigheden.

ARTIKEL 13 : VERTROUWELIJKHEID EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
1. SHERPA.BE verwerkt de persoonsgegevens onder de voorwaarden hieronder bepaald en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het uitvoerend koninklijk besluit van 13 februari 2001. In dat opzicht is ze verantwoordelijk voor de verwerking tenzij de bijzondere regels van de algemene voorwaarden het anders bepalen.
2. De Medecontractant beschikt, onder meer, over het recht op de toegang en rechtzetting.
3. Behalve in geval van wettelijke verplichting zullen de persoonsgegevens van de Medecontractant niet worden doorgegeven aan een derde, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het uitvoerend koninklijk besluit van 13 februari 2001, zonder zijn toestemming, alsook in geval van marketingdoeleinden.
4. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het uitvoerend koninklijk besluit van 13 februari 2001 zijn van toepassing.

ARTIKEL 14 : INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de programma's, Producten en Diensten die door SHERPA.BE worden geleverd, behoren tot SHERPA.BE. De Medecontractant verwerft slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht.
De Medecontractant zal enkel voor interne doeleinden gebruik maken van de programma's en zal de software in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen betaling of gratis, ter beschikking stellen aan derden.
De Medecontractant is verboden om het programma te kopiëren. De Medecontractant is verboden om de software te vertalen, te veranderen of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SHERPA.BE. In geval van verbreking van het contract, verliest de Medecontractant alle gebruiksrechten op de programma's, Producten en Diensten die door SHERPA.BE worden geleverd.

2. De partijen aanvaarden dat de handelsnamen, merknamen, domeinnamen, logo's, tekens, auteursrechten, commerciële geheimen die betrekking hebben op de naam SHERPA.BE, alsook alle andere intellectuele eigendomsrechten, exclusief eigendom zijn van de Partij onder wiens naam deze zijn aangegeven, en dat ze niets zullen ondernemen dat dit rustig genot van de Partij kan verstoren.
3. Alle gedeeltelijke of volledige reproducties van deze logo's, merknamen, foto's, modellen,... onder welke vorm ook, voor commerciële, vrijwillige of voor verenigingen bestemde doeleinden, is verboden zonder de schriftelijke toestemming van SHERPA.BE of van de houders van de merknamen of rechten die zijn verbonden aan deze grafische afbeeldingen.

ARTIKEL 15 : OVERMACHT
1. Noch de Medecontractant, noch SHERPA.BE zijn aansprakelijk voor de niet-uitvoering of voor de uitgestelde uitvoering van de verplichten die voortkomen uit dit contract ten gevolge van het ontstaan van een geval van overmacht dat gewoonlijk als dusdanig bij wet wordt bepaald, zoals onder meer en niet uitsluitend overstroming, onweer, schaarste, algemene vervoersstaking, gedeeltelijke of algemene staking, lock out, technisch defect van het informaticasysteem dat te wijten is aan externe factoren. Worden niet als gevallen van overmacht beschouwd: het financieel onvermogen van de Medecontractant om alle kosten te betalen die zijn verbonden aan de diensten van SHERPA.BE.
2. De partij die wordt getroffen door dergelijke gebeurtenissen zal de andere partij zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van het plotse voorval.
3. De partijen komen overeen dat ze zo spoedig mogelijk samenkomen om samen in overleg de wijze van uitvoering van het contract/Overeenkomst te bepalen voor de duur van het geval van overmacht.

ARTIKEL 16 : SLOTCLAUSULES
1. Deze algemene voorwaarden mogen geen doorhalingen bevatten en gaan boven de algemene voorwaarden van de Medecontractant. Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die door de partijen zijn getekend vormen een contractueel geheel en omvatten alle contractuele relaties die zijn tot stand gekomen tussen de partijen.
2. Gedeeltelijke nietigheid - In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietig of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.
3. Leveringstermijn - De leveringstermijnen worden altijd ter informatie opgegeven. SHERPA.BE zal alles bewerkstelligen om deze te respecteren.
4. Verwerping - Het feit dat de integrale naleving van eender welke bepaling van de Overeenkomst tussen partijen of van deze algemene voorwaarden niet wordt vereist impliceert dat geen enkel recht dat voortvloeit uit de desbetreffende bepaling, kan worden verworpen.
Elke verwerping van eender welke bepaling van deze Overeenkomst en/of van de algemene voorwaarden, zal enkel geldig zijn wanneer ze schriftelijk meegedeeld wordt, overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Geen enkele verwerping van een specifieke bepaling van deze Overeenkomst en/of van de algemene voorwaarden kan worden gelezen als de verwerping van eender welke andere bepaling, noch worden geïnterpreteerd als een definitieve verwerping, tenzij dit uitdrukkelijk als dusdanig wordt geformuleerd.
5. Overdracht - De Overeenkomst tussen partijen en deze algemene voorwaarden zijn bindend en komen ten goede van de opvolgers van de Partijen, maar dit mag geen reden reden tot overdracht zijn, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SHERPA.BE.
6. Kennisgevingen en Aanklachten - Elke nodige of over te maken kennisgeving of aanklacht met betrekking tot de Overeenkomst tussen partijen zal schriftelijk worden opgemaakt en naar behoren en geldig worden verricht per aangetekend schrijven naar het adres zoals vermeld in het begin van deze Overeenkomst.
De adreswijzigingen zullen aan de andere Partij worden meegedeeld, volgens deze overeenkomst.
Elke aanklacht of andere mededeling zal, mits aangetekend schrijven, worden beschouwd als ontvangen op de datum die vermeld staat op het ontvangstbewijs dat de geadresseerde van de brief heeft gekregen.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJKE WETGEVING - BEVOEGDE RECHTBANK
Dit contract en de bestellingen, bevestigingen of contracten die eruit voortvloeien, worden beheerst door het Belgische recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, uit de interpretatie ervan of uit de uitvoering ervan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan de hoven en rechtbanken van Brussel.